terms of service

Artikel 1. Definities.

 

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de orde heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

Onder informatiedragers wordt verstaan productiemiddelen zoals: positieven, negatieven, filmmateriaal, formulieren, ponskaarten en -banden magnetische banden schijven, alsmede andere middelen waarop gegeven zijn of kunnen worden vastgelegd.

 

Artikel 2. Offertes, leveringen en betalingen.

 

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen binden Jiggy Albums niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een overeenkomst tussen Jiggy Albums en de klant komt slechts tot stand indien en voor zover Jiggy Albums deze schriftelijk heeft bevestigd c.q. een order schriftelijk heeft aanvaard, of door Jiggy Albums uitvoering aan de opdracht wordt gegeven. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomst gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer het slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijven dat het niet getoonde gedeelte naar verhouden meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de leverancier is gevestigd. Alle betalingen dien aldaar te geschieden Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden onze leveringen zonder enige nabewerking en tegen de prijzen, vermeld in onze prijslijst. Zoals die geldt op de dag van levering.

Indien door ons voor bepaalde leveringen en bewerkingen geen prijslijst is uitgegeven, geschieden de leveringen en bewerkingen tegen de prijzen die in de schriftelijke orderbevestiging zijn genoemd. Leveringen aan nieuwe klanten geschiedt uitsluitend tegen contante betaling en/of onder rembours. De afleveringstermijn zal door Jiggy Albums zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijven daarvan, door welke oorzaak dan ook, zal nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomt, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerecht de overeenkomst te ontbinden nadat Jiggy Albums schriftelijk in gebreke is gesteld.

 

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht.

 

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of op ander wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop zij de prijsopgaven kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van de kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Door de opdrachtgever, na het verstekken van de opdracht, alsnog verlaagde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moet door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigen voor rekening van de opdrachtgever.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier - buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

 

Artikel 4. Eigendommen van de opdrachtgever.

 

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de leverancier dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 5. Verzending van het uitgevoerde werk.

 

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders overeengekomen is. Standaard verzendkosten bedragen altijd €12,50 exclusief b.t.w. voor Nederland en daar buiten: €20,00

 

Artikel 6. Vervoersrisico voor het uitgevoerde werk.

 

Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

 

Artikel 6A. onverminderd het bepaalde in artikel 4. tweede lid, worden de materialen, halffabrikaten en het uitgevoerde werk steeds voor risico vervoerd van degene die deze aan de vervoeder (koerier) heeft afgegeven. Jiggy Albums aanvaardt daarvoor geen enkel risico.

 

Artikel 7. Betalingstermijn.

 

Betaling dient te geschieden behouders het in lid 3 van dit artikel bepaalde zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen binnen 7 dagen na de factuurdatum.

De leverancier is, ongeacht de overeenkomstige betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen.

Indien in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand 1%. Indien de leverancier overeenkomstig lid 3 van dit artikel kredietbeperking-toeslag in rekening brengt, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf 31 dagen na de factuurdatum. Het openstaande factuurbedrag van een debiteur mag na overschrijding van de betalingstermijn nooit meer bedragen dan € 125,00, tenzij tevoren anders wordt overeengekomen. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerste over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoeding ter zaken van de geleverde, inclusief voorgaande leveringen, zal hebben gedaan. Voor de opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen worden overeengekomen. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zij worden op minimaal 10% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 75,00 bedragen.

 

Artikel 8. Retentierecht.

 

De leverancier, die de goederen onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op bezwaren. De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

De eigendom van de aan de klant afgeleverde producten gaat pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Jiggy Albums verschuldigd is of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge van de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde toeslagen, rente en kosten) volledig heeft voldaan.

 

Artikel 9. Klachten.

 

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 5 dagen na ontvangst der goederen of de verrichting van de diensten. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 5 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 5 dagen zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, maar in ieder geval binnen twee weken na aankomst of ontvangst van de producten schriftelijk aan Jiggy Albums worden gemeld. Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken er zake.

De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen leverantie of dienst is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de fotografische waarde van de overeengekomen prestatie bij levering in termijnen - het factuurbedrag, c.q. de fotografische waarde van de desbetreffende prestaties.

Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde partij.

 

Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen heeft Jiggy Albums de keus de ondeugdelijk geleverde producten tegen retournering te vervangen door nieuwe producten, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijke producten de koopprijs te restitueren cq. Het te factureren bedrag te crediteren, hetzij betreffende producten deugdelijk te herstellen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Jiggy Albums ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

De leverancier is verantwoordelijk voor noch voor de gevolgen van fouten in de modellen of materialen of informatiedragers, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen.van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- en verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen geen goederen worden geretourneerd. Met onze toestemming zullen de goederen franco worden toegezonden. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid. 

 

Jiggy Albums is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van artikel 9

Jiggy Albums is niet aansprakelijk voor, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde te zake van (het gebruikt van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Jiggy Albums te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs, respectievelijk de kosten van reparatie, ver- of bewerking van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Jiggy Albums of van haar leidinggevend personeel, zal de klant Jiggy Albums vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid van derden, direct of indirect verband houdend met (het gebruik van) de producten, c.q. verband houdende met de door de klant aan Jiggy Albums verstrekte materialen of gegevens, die door of vanwege de klant voor de uitvoering van enig order aan Jiggy Albums zijn verstrekt, en zal de klant Jiggy Albums alle schade vergoeden die Jiggy Albums lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. Jiggy Albums heeft bovendien het recht om in geval van een aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele eigendom) rechten verband houdende met de door de klant aan Jiggy Albums ter uitvoering van een order verstrekte gegevens of materialen, de uitvoering van de order onmiddellijk te staken Jiggy Albums stelt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

 

Artikel 11. Afwijkingen.

 

Geringe afwijkingen bij de kleurendruk kunnen geen reden zijn toto afkeuring.

Aantal. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders overeengekomen. Materiaal Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch watermerk enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering binnen de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kunnen dus enkele exemplaren worden afgedrukt.

 

Artikel 12. Overmacht.

 

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stemmingen in het vervoer, stagnatie in, resp. stopzetten van de levering door (openbare) nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen toe energie opwekking, brand machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen opreden van werklieden-organisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal de leverancier daar onverwijld mededeling van doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van die mededeling gedurende 8 dagen het recht de order schriftelijk te annuleren echter onder de verplichtingen om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

 

Artikel 13. Prijswijzigingen.

 

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, veranderingen van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden die zich voordoen na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke fotomaterialen, teksten, extra proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. Wordt tussen de partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of een prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door een arbitrage zoals neergelegd in deze leveringsvoorwaarden of indien partijen samen daartoe besluiten door een door beide partijen aangewezen registeraccountant.

 

Artikel 14. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht.

 

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat er geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als andere, die uit de reproductie of verveelvoudig voortvloeien.

Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

Volgt geen order op een bestemd ontwerp, als onder 2 bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld. Terwijl het vereenvoudiging- en reproductierecht bij de leverancier blijft. Auteursrechten zijn bij de kosten van de ontwerpen niet inbegrepen.

 

Artikel 15. Afwijkende voorwaarden.

 

Wanneer in een bevestiging van de opdrachtnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erken, tenzij zij door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.

Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en de onderhevige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

 

Artikel 16. Rechtskeuze en bevoegde rechter.

 

Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten, zullen door de bevoegde rechten te Den Haag worden berecht, tenzij wij er de voorkeur aan geven ons aan het oordeel van een andere, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen. 

 

Bijzondere bepalingen

 

Artikel 17. Bijzondere offertes.

 

Niet vrijblijvende offertes zijn voor de prijzen 2 maanden bindend, tenzij de tijdens de offerte geldende prijzen voor grondstoffen worden gewijzigd. Opgave voor levertijd zijn bij niet vrijblijvende offertes twee weken.

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Our website uses cookies to deliver services in accordance with Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory.
I Agree